KULA

A seminar for social and cultural anthropology

Konstruování „krajanství“ českým státem a etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny

Luděk Jirka (FHS UK)

Na základě výzkumu uskutečněného v letech 2011–2015 na západní Ukrajině a v České republice poukážu na to, že politika České republiky vůči potomkům českých krajanů je významotvorným faktorem pro vznik migračních proudů z Ukrajiny do České republiky. Díky finanční podpoře českého státu mohou potomci českých krajanů z Ukrajiny strávit letní tábory v České republice, během kterých mají možnost srovnat původní ukrajinské a nové české prostředí. Na základě této zkušenosti pak hovoří o českém prostředí jednoznačně pozitivně. Potomci krajanů se však již kvůli ztrátě českého prostředí na západní Ukrajině necítí být Čechy a na své české předky a na „krajanství“ nahlíží pragmaticky, jako na výhodu, pomocí které mohou migrovat do vyspělejší země. Stávají se například aktivními v krajanských spolcích, protože ty pro ně představují prostředek spojený s vidinou migrovat do České republiky. Tím zároveň splňují podmínky pro imigraci, které jsou vyžadovány českým státem, zejména zájem o českou kulturu a o krajanský život. Právě to je spolu s dokumenty potvrzujícími biologický vztah k českým předkům nutné k získání trvalého pobytu v České republice. Tím se však objevuje prostor pro typ migrace, která není v českém sociálně-vědním prostředí zatím konceptualizovaná – etnická návratová migrace. Tento typ neznamená reemigraci (nebo návratovou migraci), která v sobě obsahuje pociťovanou sounáležitost s českým národem. Znamená racionální kalkul.

Pedagogická fakulta UK

Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Místnost R217

15.11. 2016

18:00

Past:

lně vyloučené lokality jsou u veřejnosti obvykle zapsány jako místa sociálního úpadku a zločinu. Tento obraz pomohly rozšířit zejména medializované protestní události ve Šluknovském výběžku (2011), které byly uspořádány v reakci na napadení hostů baru v Novém Boru skupinou romských mužů. Ve vy [...]

Československý rozhlas a jeho pořady, tedy i rozhlasový večerníček, je zajímavým kulturním a historickým fenoménem. Večerníček je evergreenem, který patří mezi nejdéle vysílané rozhlasové pořady, v lednu 2016 oslavil 55 let vysílání. Na začátku 60. let 20. století začala liberalizace poměrů v  [...]

je specifickým panelovým sídlištěm jak v brněnském, tak i celorepublikovém měřítku. Toto sídliště bylo vystavěno v 60. letech minulého století po vzoru finské Tapioly a s ideou zahradního města. I po 50 letech je stále relativně „dobrou adresou“. V posledních dvou desetiletích však prošlo urč [...]

ci vietnamských migrantů v Čechách vyrůstají uprostřed dvou odlišných společností – ač velkou část svého života prožívají tito mladí lidé v českém prostředí, navštěvují zdejší školy, perfektně ovládají český jazyk a znají českou společnost i její projevy. Jejich rodiny, i přes významnou dobu s [...]

Městská zbožnost je poměrně unikátní fenomén z hlediska historie. Města se vyvíjela jiným způsobem než venkov a měšťané vytvořili jedinečnou komunitu s vlastními právy, zvyklostmi a kulturou. To se pochopitelně také týkalo náboženského života měšťanů a projevů religiozity. Jiné projevy zbožnos [...]

je důležitým zdrojem informací nejen pro environmentalisty, ekonomy či archeology. Své místo si našel i v dalších sociálních vědách, včetně antropologie. Ve svém příspěvku se vedle ohlédnutí do historického vývoje nakládání s odpadem soustředím zejména na specifické pojetí hodnoty, která se v [...]

Our mission:

The Kula seminar was established in 2014 in order to become a platform for young researchers interested in topics of social and cultural anthropology from various institutions. The idea essential to our mission is the exchange of words, ideas and criticism. We are thus open not only to anthropologists but to researchers interested in the topics of psychology, economics, jurisprudence, social science, theology, history or natural science as well.

The Kula seminar is inspired by Anglo-Saxon academic culture and its seminars (in the Czech anthropology represented by The Ernst Gellner Seminar). The Kula seminar therefore aims to cultivate Czech academia, foster the discussions within and struggle with isolationistic tendencies. Even though we are primarily oriented towards young Czech academics, we gladly welcome guests from abroad.

Contact us